KONSEP MODERASI ISLAM DALAM AL-QU’RAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AN-NÛR DAN AL-AZHÃR)

Achmad Junaidi, Agus Kharir

Abstract


Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT. Islam adalah berserah diri, pasrah, patuh, dan tunduk kepada Allah SWT, dan senantiasa mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Islam ialah agama yang damai. Dewasa ini banyak pemikiran-pemikiran tentang Islam yang menyimpang, seperti Islam radikal, Islam liberal, dan lain-lain. Kemudian muncullah moderasi Islam sebagai solusinya. Moderasi Islam itu menuntut umat muslim untuk bersikap adil, seimbang (moderat), tidak ektrem (radikal) dan tidak liberal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep moderasi Islam dalam Al-Qur’an melalui tafsir An-Nûr dan Al-Azhâr. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka, dan untuk metode analisis datanya, menggunakan metode deskriptif-analitik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi Islam ialah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat (al-tawassuṭ), adil (al-adl), toleransi (al-tasâmuh) tidak berlebih-lebihan (al-ghulu aw al-ifrât), tidak menyempitkan (al-tafrît), mengutamakan kebaikan (al-khairiyah) serta seimbang (al-tawâzun) dan proposional (al-i’tidâl) dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Buya Hamka memandang umat Islam adalah ummat yang wasat (tengah), menurut Hasbi, ummat wasat itu bermakna umat yang paling baik, adil, seimbang (moderat), tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya, sedangkan Buya Hamka berpendapat  ummat wasat itu bermakna umat yang senantiasa menempuh jalan yang lurus dan tidak terpaku akan dunia dan akhirat, melainkan antara keduanya berjalan beriringan.


Keywords


Moderasi, Islam, Tafsir An-Nûr, Tafsir Al-Azhâr

References


Amrullah, Haji Abdul malik Abdul karim. Tafsir Al-Azhar. vol.I. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1982.

———. Tafsir Al-Azhar. vol.III. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1982.

———. Tafsir Al-Azhar. vol.IV. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1982.

———. Tafsir Al-Azhar. vol.V. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1982.

———. Tafsir Al-Azhar. vol.IX. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1982.

Arif, Khairan Muhammad. Moderasi Islam. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020.

Arif, Muhammad Khairan. “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha.†Al-Risalah, vol.11, no. 1 (8 Januari 2020): 22–43. Diakses 17 Februari 2021. https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/view/592.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. vol.I. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000.

———. Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. vol.II. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000.

———. Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. vol.III. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000.

———. Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. vol.Jilid V. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000.

Hidayat, Nur. “Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek).†Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, vol.17, no. 1 (9 Februari 2018): 15. Diakses 22 September 2020. http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/1271.

Kementrian Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: SEMESTA AL-QUR’AN, 2013.

Kementrian Agama RI. Tanya Jawab Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Maimun, dan Mohammad Kosim. Moderasi Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mussafa, Rizal Ahyar. “Konsep Nilai-nilai Moderasi Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 143).†Islam Negeri Walisongo, 2018.

Naldo, Jufri. “Islam Liberal dan Ancamannya Terhadap Pemikiran Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.†Jurnal UIN Sumatera Utara (2016): 11.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.†Diakses 1 Februari 2021. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MODERASI.

Pedoman Penulisan Skripsi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. Sumenep: IDIA Press, 2018.


Full Text: PDF

DOI: 10.28944/el-waroqoh.v4i2.247

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.